Skip links

תנאי שימוש ופרטיות

אזימוט שיווק פרויקטים בנדל"ן עוסקת בשיווק ומכירת נדל"ן מקצועי, מומחית לאסטרטגיה שיווקית לחברות יזמיות בתחום הבנייה וקבלנים ברחבי הארץ

גלישה ו/או שימוש באתר, מהווה הסכמה לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים הנלווים לו, לרבות השתתפות ברשימות תפוצה, חברות במועדון ו/או כל מידע או שירות אחר המסופקים באמצעות מפעילת האתר.

 1. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש") באתר http://www.bbrg.co.il (להלן: "האתר"), ומהווים הסכם מחייב בינך לבין אזימוט – פרסום ושיווק בע"מ, ח.פ. 511860223 מרח' מדינת היהודים 60 הרצליה (להלן: "מפעילת האתר"). אנא קרא תקנון זה במלואו ובעיון.
 2. האתר מרכז מגוון של פרויקטים והצעות בתחום הנדל"ן (להלן: "הפרויקטים"). תוכן, מידע, מדיה, תמונות ו/או סרטונים עבור כל פרויקט מסופקים על ידי יזמי הפרויקטים. האחריות בכל מקרה ומקרה הנה על היזם הרלוונטי.
 3. למען הסר ספק, תקנון זה מחייב גם קבלנים, יזמים, קבוצות בניה, שותפי תוכן, שותפים פרסומיים, ספקי שירותים וצדדים קשורים אחרים כלפי מפעילת האתר.
 4. התקנון לא ייראה כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו או יעניק זכות כלשהי למעט מפעילת האתר והמשתמש עצמו.
 5. אחריות מפעילת האתר מוגבלת כמפורט בהסכם זה. מפעילת האתר לא תהיה אחראית למעשים או מחדלים של צדדים שלישיים או להתקשרויות ביניהם. הוראות אלה חלות, ללא הגבלה, ומבלי למעט מהוראות אחרות, על כל המשתמשים באתר ובכלל זה ספקים ומפרסמים.
 6. שינויים בתקנון. תקנון זה כפוף לעדכונים מעת לעת, כפי שייקבע על ידי מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. פרטיות. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 8. מפעילת האתר תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות השימוש באתר ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד משתמש או צד ג' כלשהו.
 9. שירות לקוחות.לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוניinfo@bbrg.co.il

תכני האתר

 1. בנוסף לתכנים המוצגים באתר, הוראות תקנון זה יחולו על תכנים המועברים בכל דרך אחרת, לרבות הצעות שיווקיות ופרסומיות, דיוור ישיר, הודעות SMS, מסרונים, תכתובת דואר אלקטרוני, הודעות דחף (push notifications) באפליקציות, שירותי איתות (Web Beacon), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי שתשמש את מפעילת האתר במועד כלשהו.
 2. אין לראות בהצגת תכנים באתר, לרבות משובי משתמשים ו/או עמודי פרויקטים ו/או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם מפעילת האתר ביחס ליזמי הפרויקטים ו/או הפרויקטים ו/או לשירותים אחרים אשר בקשר עימם הוצגו, ואין להסתמך עליהם.
 3. כל התכנים, המידע ופריטי המדיה מוצגים לצרכי מידע ואילוסטרציה בלבד, מבלי שניתן להבטיח את אמיתותם ו/או דיוקם. מפעילת האתר לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים.  

זכויות קניין רוחני

 1. הצגת תכנים הנוגעים לפרויקטים באתר נעשית בהרשאה של יזם הפרויקט. פרסום פרויקט באתר, לרבות באופן של מתן רישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה בתכנים למפעילת האתר, לא יהווה הרשאה למשתמש ו/או לכל צד אחר לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ ו/או להציג את התכנים לבד או יחד עם יצירות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד.
 2. אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 3. אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר או בעל הזכויות המתאים.
 4. נוהל הודעה והסרה. מפעילת האתר רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. מפעילת האתר לא תשא באחריות להפרות של צדדים שלישיים. במקרים של תוכן פוגעני ו/או המפר זכויות של צדדים שלישיים ו\או פסול מסיבה אחרת, מפעילת האתר תפעל על פי נוהל "הודעה והסרה" ותסיר את התכנים המפרים תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה.
 5. מיצוי זכויות כנגד הצד האחראי. במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים, ספקים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית מפעילת האתר להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד האחראי (או הצדדים) לכאורה לפרסום הפוגע ו/או המפר (להלן: "הצד האחראי"), על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תועלה כנגדה כל טענה מצד הצד האחראי, לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי. הצד הנפגע לכאורה לא ינקוט בהליכים משפטיים במקרים כאמור לעיל כנגד מפעילת האתר לכל הפחות כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד האחראי לכאורה.
 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור מפעילת האתר רשאית לחסום לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או פרויקט ו/או להעביר את פרטיו לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין, לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת האתר.
 7. מובהר בזאת, כי מפעילת האתר רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.
 8. מפעילת האתר רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת.

מיאון אחריות והגבלת אחריות

 • הגבלת אחריות כללית. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של יזם הפרויקט.
 • למפעילת האתר אין כל דרך לפקח על הפרויקטים, ואין ולא תהיה לה כל אחריות בקשר אליהם. אחריותה הבלעדית והממצה של מפעילת האתר לגבי הפרויקטים תהיה למסירת פרטיהם של יזמי הפרויקט ועם מסירת פרטים כאמור תהיה משוחררת מכל חובה אחרת, והמשתמש ייראה כמי שמיצה את זכויותיו כלפי מפעילת האתר באותו עניין.
 • מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם. מבלי לגרוע מן האמור מובהר כי מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי, תיאורטי ו/או עונשי, לרבות אובדן מידע, אובדן הזדמנות ו/או החזר הוצאות, לרבות הוצאות שכר טרחה, אשר נובע ו/או קשור להסכם זה ו/או לפרויקטים ו/או ליזמי הפרויקטים.
 • העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים. מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, מפעילת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי  לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהזמין מוצר באמצעות האתר ו/או לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר.
 • העדר אחריות לתכנים ואתרים של צדדים שלישיים. מפעילת האתר לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר לאתרים אחרים.

הדין החל

 • רשומות. מוסכם כי רישומי האתר ומערכות מפעילת האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם.
 • הדין החל. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוזות תל-אביב או מרכז.

נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 25.1.24

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון.

 1. מדיניות פרטיות. מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות, כנדרש על פי הוראות כל דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה.
 2. מידע. מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.
 3. שמירת מידע והעברתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר על ידי מפעילת האתר.
 4. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ברישומו לאתר, המשתמש מאשר למפעילת האתר להחזיק מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור לצדדים קשורים, לרבות יזמי פרויקטים ו/או צדדים שלישיים הקשורים אליהם ו/או כל חברה הקשורה עם מפעילת האתר בפעילות עסקית או בדרך אחרת (להלן: "צדדים קשורים").
 5. הסכמה לקבלת דברי פרסומת. המשתמש עשוי לאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.
 6. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008.

תוכל להסיר את עצמך מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת (הודעות מערכת ושירות למנויים תישלחנה כרגיל), בכל עת, באמצעות לחיצה על לחצן "הסר מרשימת התפוצה" בתחתית כל הודעת דואר אלקטרוני או בהודעה info@bbrg.co.il

 • בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: לחילופין, אתה רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של מפעילת האתר, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות.
 • הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למפעילת האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, לרבות לצדדים קשורים, כהגדרתם לעיל, בין היתר  לצורך אספקת השירותים, וכן לחברת שליחויות ו/או לספקי המוצרים ו/או ספקי שירותים דומים, לרבות לצורך אספקת המוצר או השירות שהוזמנו באתר, הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.
 • העברת מידע ללא פרטים מזהים. מפעילת האתר תהא רשאית להשתמש במידע לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים קשורים ולכל גורם אחר לצורך בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי, התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה ולכל מטרה אחרת, בין היתר, במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו. במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך, וניתן יהיה לעשות כל שימוש במידע, ולהעבירו ללא הגבלה.
 • שימוש בעוגיות (Cookies) מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות", קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. אתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

הסדרי נגישות

אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013. מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולרי.

במידה ונתקלת בבעיה או בתקלה כלשהי בנושא הנגישות, נשמח שתעדכן אותנו בכך ואנו נעשה כל מאמץ למצוא עבורך פתרון מתאים ולטפל בתקלה בהקדם ככל שניתן. במידה שנתקלתם בתוכן שאינו מונגש, מכל סיבה שהיא, תוכלו לפנות ואנחנו נדאג להנגיש את המידע.

פרטי רכז הנגישות

שם: טום קרת

טלפון : 03-5627677

דוא”ל : info@bbrg.co.il

הצהרת הנגישות עודכנה ביום: 25/1/24

נגישות אתר האינטרנט

מפעילת האתר מאמינה ופועלת למען שוויון הזדמנויות במרחב האינטרנטי לבעלי לקויות מגוונות ואנשים הנעזרים בטכנולוגיה מסייעת לשימוש במחשב.

הסדרי נגישות פיזיים במשרדים הראשיים

חניות נכים – אין חניית נכים בחניון, ניתן לשמור חניה פנויה לנכים בתיאום מראש במשרדי ההנהלה.

דרכי גישה – משרדי ההנהלה מצויים בבניין נגיש לאנשים עם מוגבלויות.

אזורי המתנה – אזורי המתנה נגישים ומצוידים בספסלי המתנה.

שירותי נכים – יש שירותי נכים במדינת היהודים 60, כניסה A בקומת הקרקע .